31.01.2023/26

Bilgener Sirküler 26

KDV İadelerinde Asgari Talep Tutarı 2.000,00-TL Olarak Belirlenmiştir

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 36’ncı maddesinde Cumhurbaşkanının, iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarı belirlemeye yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

Bu yetkiye istinaden 28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iadesi talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000,00-TL olarak belirlemiştir.

Düzenleme, Karar’ın yayımı tarihini izleyen aybaşından (1.2.2023) itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER