31.01.2023/27

Bilgener Sirküler 27

Dolmuş İşletmeleri Hasılat Esaslı Vergileme Kapsamına Alınmıştır

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 38’inci maddesinde; ticari kazancı işletme hesabı esasına göre tespit edilenler ile mesleki kazancı serbest meslek kazanç defterine göre tespit edilenlerden Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen sektör ve meslek grupları kapsamında yer alanların, talep etmeleri halinde vergiye tabi işlemlerin karşılığını teşkil eden (katma değer vergisi dâhil) bedel üzerinden Cumhurbaşkanınca ilgili sektör veya meslek grubu için belirlenen oran uygulanmak suretiyle hesapladıkları katma değer vergisini, indirilecek katma değer vergisi ile ilişkilendirmeksizin beyan ederek ödeyecekleri hüküm atına alınmıştır.

Bu yetkiye istinaden 28.01.2023 tarih ve 32087 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile daha önce otobüs işletmeleri için 718 sayılı Karar’da yapılan düzenlemede değişikliğe gidilmiş ve dolmuş işletmeleri de kapsama dahil edilmiştir.  

Buna göre, şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılatları üzerinden ödeyecekleri vergi %1,5 olarak tespit edilmiştir.

Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için münhasıran bahse konu özellikleri haiz dolmuş ve/veya otobüs işletmeciliği faaliyetinde bulunmaları gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme için engel teşkil etmez. Bu faaliyetlerinin yanı sıra kapsama girmeyen başkaca faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan yararlanamazlar.

Düzenleme 01.01.2023 tarihine yürürlüğe girecektir.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER