Geçici ve Sürekli Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı

gecici-ve-surekli-yeniden-degerleme-uygulamalarina-iliskin-vergi-usul-kanunu-genel-teblig-taslagi-hazirlandi

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) mükerrer 298 inci maddesine 7338 sayılı Kanunla eklenen (Ç) fıkrasıyla enflasyon düzeltmesi yapma şartlarının oluşmadığı dönemlerde kapsama giren mükelleflerin, amortismana tabi iktisadi kıymetlerini yeniden değerlemeye tabi tutabilmelerine imkan sağlanmıştır.

Yine 7338 sayılı Kanunla VUK’a eklenen geçici 32’nci maddeyle de mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yeniden değerleme öncesinde, kapsama giren mükelleflerin, bilançolarına kayıtlı bulunan taşınmazlar ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetlerini önceki hesap döneminin sonu itibarıyla yeniden değerleyebilmeleri mümkün kılınmıştır.

Bahse konu yeniden değerleme uygulamalarına yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağı hazırlanmış ve Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde ilan edilerek görüş ve önerilere sunulmuştur.

Söz konusu Tebliğ taslağına buradan ulaşabilirsiniz.