Kur Korumalı Mevduat Hesabına Geçen Mükelleflerin Hesapladıkları İstisna Tutarının 2021/4’üncü Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde Beyanı Hakkında Duyuru

7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29/01/2022 tarihli ve 31734 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapılan düzenlemede, Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 14 üncü maddeye göre; Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplar ile ilgili olarak; kurumların 31/12/2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını, dördüncü geçici vergi dönemine ilişkin beyannamenin verilme tarihine kadar Türk lirasına dönüştürmeleri ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda yabancı paraların dönem sonu değerlemesinden kaynaklanan kur farkı kazançlarının 01/10/2021 ila 31/12/2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur.

Buna istinaden Kurum Geçici Vergi Beyannamesinin “Matrah bildirimi” kulakçığının “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümüne, “KVK Geçici Mad. 14/1-A Kapsamında Değerlemeden Doğan Kazanç İstisnası” satırı eklenmiştir. 

31/12/2021 tarihli bilançosunda yer alan yabancı para tutarını 17 Şubat 2022 tarihine kadar TL mevduata veya katılım hesabına dönüştüren mükellefler, hesapladıkları istisna tutarını beyannamede yer alan bu satırı kullanmak suretiyle beyan edebileceklerdir.

Söz konusu duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.