Teknokent Kazanç İstisnası ile Ar-Ge İndirimi İmkanından Yararlanan Mükelleflerin %2’lik Yatırım Yükümlülükleri

Bilgener Blog-Teknokent Kazanç İstisnası

Bilindiği üzere 7263 sayılı Kanunla, 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar kapsamında yıllık 1.000.000 TL ve üzerinde kazanç elde eden girişimcilerin/ Ar-Ge indiriminden yararlanan kurumların, kazanç/indirim tutarının %2’si kadarlık kısmı için girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu yükümlülüğe ilişkin olarak uygulama aşağıda özetlenmiştir.

1- 4691 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülük gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsarken, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki yükümlülük sadece kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır.

2- Söz konusu yatırım yükümlülüğünün oluşması için 4691 sayılı Kanun kapsamındaki yıllık kazancın, 5746 sayılı Kanun kapsamında indirim konusu yapılan tutarın, 1.000.000 TL ve üzerinde olması gerekir.

3- Yatırım yükümlülüğü tutarı yıllık beyanname üzerinden 4691 sayılı kapsamında istisna edilen tutarın, 5746 sayılı Kanun kapsamında yararlanılan Ar-Ge indirim tutarın %2 kısmı kadardır. Ancak aktarılması gereken tutar yükümlülüğü, yıllık bazda 20.000.000 TL ile sınırlıdır.

4- Bu %2’lik kısım pasifte geçici bir hesaba aktarılır ve geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna kadar yatırım yapılması şarttır.

5- Yatırımın Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması gerekmektedir.

6- Söz konusu tutarın ilgili yılın sonuna kadar aktarılmaması durumunda, 5746 kapsamında yıllık beyanname üzerinden indirim konusu yapılan indirim tutarının %20’si, ilgili yılda yararlanılan Ar-Ge indirimine; 4691 sayılı Kanun kapsamında yıllık beyanname üzerinden istisna edilen kazanç tutarının %20’si, ilgili yılda yararlanılan gelir ve kurumlar vergisi istisnasına konu edilemez. Bu tutar nedeniyle zamanında alınmayan vergiler vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilir.

Örnek: Teknokent faaliyetinde bulunan ABC Teknoloji A.Ş., 4691 sayılı kanun kapsamında 1.000.000 TL kazanç elde etmiş ve bu tutarı 2021 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesinde istisna olarak beyan etmiştir.

Yapılan düzenleme gereği, şirketin 1.000.000 TL’nin %2’si olan 20.000 TL’yi pasifte geçici bir hesaba aktarması ve 2022 yılı sonuna kadar bu tutar kadar girişim sermayesi yatırım fonu alması ya da girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına veya kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak koyması gerekir.

Şirket bu yatırım yükümlülüğünü yerine getirmez ise, 1.000.000 TL’nin %20’si olan 200.000 TL istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Saygılarımızla,

BİLGENER