16.02.2024/16

BilgenerSirküler-16

50 Seri No.lu Tebliğ ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

10.02.2024 tarih ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu Tebliğ yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

1. Diğer Hizmetler Kapsamında Tevkitat Yapmakla Yükümlü Kuruluşlar Arasında KİT’ler de Eklenmiştir.

  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.13.) numaralı bölümünde Tebliğin önceki bölümlerinde sayılmayan hizmetlere ilişkin olarak; 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifalarında (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)söz konusu alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı düzenlenmiştir.

  50 Seri No.lu Tebliğ ile yapılan değişiklikle diğer hizmetler kapsamında tevkifat yapmakla yükümlü kuruluşlar arasına kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri) de eklenmiştir.

  2. Kısmi Tevkifat Uygulama Sınırı Fatura Düzenleme Sınırına Bağlandı.

   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.4.1.) bölümünde; kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000,00-TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV’nin tevkifata tabi tutulmayacağı ve sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacağı düzenlenmiştir.

   10.02.2024 tarih ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 50 Seri No.lu Tebliğ’de söz konusu sınır, “işlemin yapıldığı yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesine göre belirlenen fatura düzenleme sınırı” olarak değiştirilmiştir.

   Buna göre, 2024 yılı için KDV dahil 6.900,00-TL’yi aşmayan işlemler için tevkifat yapılmayacak, bu tutarın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

   3. Sorumlu Sıfatıyla Tevkif Edilen Vergilerin İndirimi Ödeme Şartına Bağlandı.

   3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesinde 7491 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle sorumlu sıfatıyla ile beyan edilerek ödenen katma değer vergisinin indirim konusu yapılması mümkün kılınmıştır. Buna göre 2 nolu KDV beyannamesi ile beyan edilen KDV ancak ödenmesi şartı ile 1 no.lu beyannamede indirilebilecektir (30.12.2023/104 sayılı Sirkülerimiz).

   Buna göre, Ocak/2024 vergilendirme döneminden itibaren vergi kesintisi yapmakla sorumlu tutulanlar tarafından tevkif edilen ve 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen KDV’nin, ödendiği vergilendirme dönemine ilişkin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekmektedir.

   Mükellefler tarafından tevkifatın yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinden önce verilen aynı döneme ait 2 No.lu KDV Beyannamesiyle süresinde beyan edilerek süresinde ödenen KDV’nin, 2 No.lu KDV Beyannamesinin ait olduğu dönemin 1 No.lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün olabilecektir.  Kısmen ödeme durumunda yine bu kısmın indirimi mümkün olabilecektir.

   Ayrıca 2 No.lu KDV Beyannamesiyle beyan edilen ve tahakkuk eden KDV’nin mükellefin iade alacağından mahsubu suretiyle ödenmesi mümkündür. Bu durumda iade talebine ilişkin standart iade talep dilekçesi ve iade için aranan belgelerin eksiksiz ve tam olarak verilmiş (mahsuben iade talepleri YMM Raporu sonucuna göre yerine getirilen iadelerde YMM Raporu dahil) ve hangi vergilendirme dönemine ilişkin tahakkuk eden 2 No.lu KDV Beyannamesinden kaynaklanan borca mahsubunun talep edildiğinin belirtilmiş olması gerekir.

   Bu durumda, mükelleflerin önceki dönemden iade alacakları varsa evvela 2 No.lu KDV beyannamelerini vermelerini, bu beyannameye ilişkin mahsuben ödeme talep edip daha sonra verecekleri 1 No.lu KDV beyannamesinde mahsuben ödedikleri vergiyi indirim konusu yapmalarını önermekteyiz.

   4. Tevkifattan Kaynaklanan Mahsuben İadelerde Gecikme Zammı Uygulama Süresi Değiştirildi.

    Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin tevkifattan kaynaklı mahsuben iade taleplerini düzenleyen (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünde;

    “İade taleplerinde vergi daireleri, gerekli kontrolleri yaparak, belge ya da belgelerdeki muhteviyat eksikliklerinin tespiti halinde, eksiklikleri mükellefe yazı ile bildirir. Yazının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksiklikleri tamamlayan mükelleflerin vergi inceleme raporu, YMM Raporu ve teminat istenmeyen mahsuben iade talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve bunlara gecikme zammı uygulanmaz. 30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin tamamlandığı tarih itibarıyla yerine getirilir ve borcun vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.”

    ifadesi yer almaktaydı.

    Yapılan değişiklikle gecikme zammının hesaplanmasına ilişkin ifade aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    “30 günlük ek süreden sonra eksiklikleri gideren mükelleflerin mahsup talepleri ise eksikliklerin giderildiği tarih itibarıyla yerine getirilir ve eksiklik yazısının mükellefe tebliğ edildiği tarih ile mükellefin eksiklikleri giderdiği tarih arasında geçen süre için gecikme zammı uygulanır. Bu talebe ilişkin vergi dairelerinde yapılan işlemler sırasında geçen süreler için ise gecikme zammı uygulanmaz.”

    Buna göre iade taleplerine ilişkin eksikliklerin 30 günlük süreden sonra giderilmesi durumunda gecikme zammının hesaplanacağı süre eksiklik yazının tebliğinden eksikliklerin giderildiği tarihe kadar olacaktır. Vergi dairesinde geçem süreler gecikme zammı hesabında dikkate alınmayacaktır.

    İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz.

    Saygılarımızla,

    BİLGENER