16.05.2022/32

bilgener sirküler 15

İhracat/İmalat Faaliyetiyle İştigal Eden Kurumlara Kurumlar Vergisi Oranının 1 Puan İndirimli Uygulanmasına İlişkin 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Hakkında

Özet: 7351 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 32’nci maddesine eklenen fıkralar ile ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına, sanayi sicil belgesine haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Konuya ilişkin 20 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği 14/05/2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de yer alan önemli hususlara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 • İhracat yapan kurumların ihracattan elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanabilmesi için ihracat faaliyetiyle iştigal etmeleri yeterli olacaktır.
 • Üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarıyla sınırlı olmak üzere kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli olarak uygulanabilmesi için ise bu kurumların sanayi sicil belgesi sahibi olmalar ve fiilen ürüetim faaliyetiyle iştigale etmeleri gerekmektedir.
 • İhracat yapan kurumlar, gerek mal gerekse hizmet ihraçlarından elde ettikleri kazançlarına münhasır olmak üzere ilgili dönemde geçerli olan kurumlar vergisi oranını 1 puan indirimli uygulayabileceklerdir.
 • Bu kapsamda hizmet ihracı, yurt dışındaki bir müşteri için yapılan ve yurt dışında faydalanılan hizmetleri kapsamaktadır. Ayrıca, karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinden elde edilen kazançlar da oranın 1 puan indirimli uygulanacağı kazançlar arasında kabul edilecektir.
 • Bunun yanında, yurt içinden serbest bölgeler ile gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara yapılan satışlar da ihracat olarak kabul edilecek ve bu faaliyetten elde edilen kazançlara 1 puan indirim uygulanabilecektir.
 • İhracat faaliyetinin yanında diğer faaliyetlerden de kazanç elde edilmesi durumunda ihracattan kaynaklanan ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, ihracattan elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir (Matrah = İhracat Kazancı/Ticari Bilanço Karı).
 • Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin üretim faaliyetlerinin yanı sıra diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlar bulunması halinde, üretim faaliyetinden elde edilen ve 1 puan indirim uygulanacak matrah, üretimden elde edilen kazancın ticari bilanço karına oranlanması suretiyle tespit edilecektir (Matrah = İmalat Kazancı/Ticari Bilanço Karı).
 • Sanayi sicil belgesini haiz olan ve münhasıran bu belge kapsamında yazılım, bilişim ve benzeri hususlarda gerçekleştirilen üretim faaliyeti sonucu elde edilen kazançlara da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanabilecektir.
 • Öte yandan, 1 puan indirim uygulanacak kazanç tutarının gerek ihracat/imalattan elde edilen kazancı gerekse ilgili dönem safi kurum kazancını aşamayacağı tabiidir.
 • Dolayısıyla, mükelleflerin ihracat/imalat faaliyetinden elde ettiği kazancın ticari bilanço karından fazla olması halinde safi kurum kazancını aşmamak kaydıyla ihracat/imalat faaliyetinden elde edilen kazancın tamamına 1 puan indirim uygulanabilecektir.
 • Birden fazla konuda üretim faaliyetinde bulunan mükelleflerin üretimden elde ettikleri kazancın tespitinde, üretim faaliyetlerinden elde edilen kazançlar varsa üretimden doğan zararlar bir bütün olarak değerlendirilecektir.
 • Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden mükelleflerin ürettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranı, üretilen ürünlerin yurt içinde ve yurt dışında satılmasına göre ayrım yapılmaksızın, “üretim faaliyetinden edilen kazanç” olarak bu Kanunun 32 nci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazancın ihracata isabet eden kısmına ikinci defa indirime yol açacak şekilde ayrıca 1 puan indirim uygulanmayacaktır.
 • İhracat veya üretim faaliyetinden elde edilen kazancın ayrıca indirim veya istisnaya tabi tutulması durumunda bu kazançlar için ayrıca 1 puanlık indirim uygulanmayacaktır.
 • 1 puan indirim uygulanacak matrahın hesabında indirime/istisnaya konu edilerek vergi dışı bırakılmış olan üretim veya ihracat kazancı, ticari bilanço karından da çıkarılacaktır. Matrah=(İhracat/imalat Faaliyetinden Elde Edilen Kazanç)/(Ticari Bilanço Karı-İndirim veya İstisna Tutarı)
 • Yatırım Teşvik Belgesi sahibi, Kanunun 32/A maddesi kapsamında indirimli kurumlar vergisinden yararlanacak olan sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerin aynı dönemde üretim faaliyetlerinden veya ihracat faaliyetlerinden kazanç elde etmiş olmaları halinde, matraha 1 puanlık indirim uygulanacak sonrasında ise tespit edilen indirimli bu orana Kanunun 32/A maddesi kapsamındaki vergi indirimi oranının uygulanması gerekecektir.
 • Kazanç tespit edilirken, indirim kapsamında kabul edilen faaliyetler ile bu kapsama girmeyen işlerin birlikte yapılması halinde, 1 puan indirim uygulanacak kazanca ilişkin hasılat, gider ve maliyet unsurlarının ayrı olarak tespit edilmesi esastır. Gider ve maliyet unsurlarının ayrı hesaplarda izlenmek suretiyle tespitinin mümkün olmadığı hallerde ise müşterek genel giderler, indirim kapsamında olan faaliyetler ile indirim kapsamında olmayan faaliyetler arasında uygun bir dağıtım anahtarı tespit edilerek dağıtılabilecektir.
 • İndirim kapsamındaki faaliyetler ile bu kapsamda değerlendirilmeyen faaliyetlerde müştereken kullanılan tesisat, makine ve ulaştırma vasıtalarına ilişkin amortismanların ise bunların her bir işte kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtımının yapılması gerekmektedir. Hangi işte ne kadar süreyle kullanıldığı tespit edilemeyen sabit kıymetlere ilişkin amortismanlar ise müşterek genel giderlerle birlikte dağıtıma tabi tutulacaktır.
 • İhracat/İmalat faaliyetleri kapsamında doğan alacaklara isabet eden kur farkı, faiz ve benzeri gelirler 1 puan indirim uygulanacak kurum kazancı kapsamında değerlendirilirken bu faaliyetler kapsamındaki alacakların tahsilinden sonra oluşan kur farkı, faiz ve benzeri gelirler ise söz konusu indirimden yararlanamayacaktır.

İlgili Tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

Saygılarımızla,
BİLGENER