17.05.2022/33

bilgener sirküler 12

Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında

5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun “Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde 4.4.2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 31’inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi uyarınca ikamet izni alanlar ile Turkuaz Kart sahibi yabancılar ve bunların yabancı eşi, kendisi ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuklarının millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabileceği hüküm altına alınmıştır.

06.04.2010 tarih ve 27544 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20/1-b maddesinde, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarındaki taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı veya kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş, en az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı peşin olarak yatırılan ve tapu sicil tapu siciline üç yıl süreyle devir ve terkini yapılmayacağı taahhüdü şerh edilmek şartıyla noterde düzenlenmiş sözleşme ile taşınmazın satışının vaat edildiği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca tespit edilen yabancıların bu kapsamda Türk vatandaşlığını kazanabileceği düzenlenmekteydi.

Mezkur maddede geçen “250.000 Amerikan Doları” tutarı 13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile “400.000 Amerikan Doları” şeklinde değiştirilmiştir. Bahse konu değişiklik yayımlanmasından 1 ay sonra yürürlüğe girecektir.
Diğer taraftan, anılan düzenleme ile en az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen fonlarda tutma ve üç yıl sistemde kalma şartıyla bireysel emeklilik sistemine yatırdığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen yabancıların da Türk vatandaşlığını kazanabileceği madde metnine eklenmiştir. Bu değişiklik ise düzenlemenin yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER