16.12.2023/99

BilgenerSirküler-99

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kazanç İstisnası ile Ar-Ge ve Tasarım İndiriminden Yararlanan Mükelleflerin Yatırım Yükümlülüğüne İlişkin Şartlar Yeniden Belirlenmiştir

16 Aralık 2023 tarihli ve 32401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7953 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla;

  • Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan mükellefler ile Ar-Ge ve tasarım indiriminden yararlanan mükelleflerin;
    • 4691 sayılı Kanunun geçici 2’nci maddesi kapsamında yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlandıkları kazanç istisnası tutarının 2.000.000 TL ve üzerinde
    • 5746 sayılı Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında yıllık kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde yararlandıkları Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarının 2.000.000 TL ve üzerinde olması halinde,
  • İstisna/indirim tutarının %3’ünün pasifte geçici bir hesaba aktarılacağı,
  • Bu kapsamda aktarılması gereken yatırım yükümlülük tutarının yıllık bazda 100.000.000 TL ile sınırlı olacağı,

şeklinde olmak üzere ilgili Kanunlarda yer alan oran ve rakamların artışı yapılmıştır. Ayrıca söz konusu düzenlemenin 1/1/2024 tarihinde yürürlüğe gireceği ifade edilmiştir.

Diğer yandan, ilgili Kanunlarda yer alan hüküm gereğince pasifte geçici bir hesaba aktarılan tutarın, geçici hesabın oluştuğu yılın sonuna Türkiye’de yerleşik girişimcilere yatırım yapmak üzere kurulmuş girişim sermayesi yatırım fonu paylarının satın alınması veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ya da 4691 sayılı Kanun kapsamındaki kuluçka merkezlerinde faaliyette bulunan girişimcilere sermaye olarak konulması gerekmektedir.

Bu çerçevede, önceki ve yeni düzenleme karşılaştırmalı olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ŞartlarÖnceki DüzenlemeYeni Düzenleme
Yıllık beyanname üzerinde yararlanılan kazanç istisnası/Ar-Ge ve tasarım indirimi tutarı1.000.000 TL ve üzerinde olması gerekir.2.000.000 TL ve üzerinde olması gerekir.
Yatırım yükümlülük oranı%2%3
Yıllık Max. Yatırım Yükümlülük Tutarı20.000.000 TL100.000.000 TL

Saygılarımızla,

BİLGENER