29.12.2023/101

Bilgener Sirküler 101

İthalatta Koruma ve Gözetim Uygulaması Sebebiyle Ödenen KDV’lerin İndirim Hakkını Kaldıran Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapıldı

24.11.2023 tarih ve 32379 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7846 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

– İthalatta gözetim uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca, gözetim uygulamasına tabi tutulan mallara ilişkin gümrük beyannamelerinde beyan olunan ve tevsik edilemeyen tutarlar  ile bu  tutarlar  nedeniyle  doğan ve katma değer vergisi  matrahına dahil   olan  her  türlü  vergi,  resim,  harç  ve  paylar  dolayısıyla  ödenen  katma  değer  vergisinin  indirim hakkı kaldırılmıştı.

– İthalatta korunma önlemleri uygulanması hakkında ilgili mevzuat uyarınca korunma önlemi olarak uygulanan gümrük  vergisi  ve/veya  ek  mali  mükellefiyetler,  ithalatta  haksız rekabetin önlenmesi  hakkında ilgili mevzuat kapsamında  uygulanan  dampinge  karşı  vergi ve  telafi edici vergiler ile bu tutarlar nedeniyle doğan ve katma değer vergisi matrahına dahil olan her türlü vergi, resim, harç ve paylar dolayısıyla ödenen katma değer vergisinin indirim hakkı da kaldırılmıştı (27.11.2023/95 sayılı Sirkülerimiz).

Mezkur düzenlemeye ilişkin 28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 8000 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile gözetim ve korunma önlemi uygulamalarına tabi malların ithaline ilişkin bedellerin 24.11.2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödenmesi ve bu malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi halinde söz konusu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

27.11.2023/95 sayılı Sirkülerimizde belirtildiği bundan önce koruma ve gözetim uygulamaları kapsamında ödenen KDV’lerin indirimi mümkünken bundan böyle bu kapsamda ödenecek KDV’lerin indirim imkanı kalmamıştır. Ancak konuyla ilgili anılan son Cumhurbaşkanı Kararına göre,

  • Gözetim ve korunma önlemi uygulamalarına tabi malların ithaline ilişkin bedellerin 24.11.2023 tarihinden önce bankacılık sistemi üzerinden ödenmiş olması,
  • Bu malların en geç 01.04.2024 tarihine kadar (bu tarih dahil) ithal edilmesi

halinde koruma ve gözetim uygulamaları kapsamındaki KDV’lerin indirimi mümkün olacaktır.

Bu şartlar haricinde söz konusu KDV’lerin indirim imkanı bulunmamaktadır.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER