E-Defter Nedir? E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Defter Nedir? 

E-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortama aktarıldığı, maliyeye elektronik imza ile berat verildiği sistemdir. Bu defterde yer alan kayıtlar bir xml formatında hazırlanmaktadır. Bir diğer deyişle Vergi Usul Kanunu (VUK) ve Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) hükümlerince tutulması zorunlu olan defterlerin, elektronik ortama yine elektronik dosya biçiminde kaydedilmesidir. Bu kaydedilen dosyalar; belgenin doğruluğunun garantilenmesi, değişmezliğinin, bütünlüğünün ve kaynağının belirlenmesini ispatlamak amacı ile kullanılabilmektedir.

E-Defter Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-Defter uygulamasına sadece elektronik başvuru yapılmakla birlikte tüzel ve gerçek kişilerin başvuruları birbirinden farklılık göstermektedir. Tüzel kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr/ adresine girerek burada bulunan başvuru formunu ve taahhütnamesini doldurarak, başvuruyu yapan kuruma ait mali mühürlerle onaylamaları gerekmektedir. 

Gerçek kişi olan mükellefler ise www.edefter.gov.tr adresinde bulunan başvuru formunu ve taahhütnamesini doldurarak kendilerine ait olan mali mührü ya da nitelikli elektronik imza ile onaylamaları gerekmektedir. Defterlerini elektronik ortamda oluşturmak, kaydetmek ve muhafaza etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin mükellefleri, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB)’den uyumluluk onayı almış bir yazılım kullanmalıdır. Kısaca özetlemek gerekirse E-Defter uygulamasına, sadece elektronik ortamda başvuru yapılabilmektedir. Tüzel ve gerçek kişi olan mükellefler www.edefter.gov.tr adresindeki başvuru formunu ve taahhütnamesini doldurarak başvuruyu yapan kuruma ait mali mühürleri ile birlikte onaylamaları gerekmektedir.

Bunlar da ilginizi çekebilir: Ticari Sicil Kaydı Nedir? Ticari Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

E-Defter Girişi Nasıl Yapılır?

E-Defter uygulamasını kullanabilmek için; öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığı’na (GİB) başvuru yapılmalı, gerçek kişiler için elektronik sertifika (e-imza), tüzel kişiler için ise mali mühür temin edilmeli, mali mühür veya elektronik sertifika, e-defter uygulamasının kullanılacağı ve beyan edileceği bilgisayarda portala yüklenmelidir. 

Oluşturulan e-defter dosyaları zaman damgası ile imzalanacak ise Kamu Sertifikasyon Merkezinden (KSM) “Zaman Damgası” temin edilmelidir. Ek olarak, Kamu Sertifikasyon Merkezi (KSM) web sayfasından “Zaman Damgası” programı yüklenmelidir. Son adım olarak ise Java ürününe ait olan son versiyonlardan biri yüklenmeli ve güncel LOGO (Tiger Enterprise 3, Tiger 3, GO 3) ürünlerinden birine sahip olmak gerekmektedir.

E-Defter Berat Yükleme Nasıl Yapılır?

Berat, Başkanlık Mali Mührü ile onaylanmış elektronik dosya olup, tebliğde yer alan usul ve esaslar etrafında elektronik defterlere ilişkin olarak başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgiler içermektedir. Geçici vergi dönemlerinde berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen tüzel ya da gerçek kişi mükelleflerinin, mali mühür veya elektronik imza ile e-defter uygulamasına giriş yapıp “Bilgi Güncelle” kısmının “Berat Yükleme Tercihi” bölümündenaylık yükleme ya da geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları mümkün bulunmaktadır.

E-Defter Cezası 2021

E-defter uygulamasına dâhil olan mükelleflerin, tebliğde belirtilen sürelerde e-defter ve berat dosyalarını oluşturmaması, imzalamaması/onaylamaması veya oluşturulan e-defter dosyaları ve bunlara ait berat dosyalarının Başkanlık onayına sunulmak üzere GİB sistemlerine yüklememesi ya da süresinden sonra yüklenmesi halinde diğer vergisel yükümlülükler ile birlikte Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanırE-defter berat dosyalarının GİB tarafından kararlaştırılmış yasal bildirim süresi içerisinde yüklenmesi gerekmektedir. Fakat bu süre içinde bir zorunlu halin sebep olup olmadığına da bakılabilir. 

Zorunlu hallerden ötürü sebepler var ise durumun teşvik edilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bu teşviki sağlayacak evrak ile GİB’e başvuruda bulunulduğu takdirde alınacak cezadan kaçınılabilmektedir. Ancak ortada bir mücbir sebep yoksa yasal süre içinde yüklenmeyene-defter beratları için usulsüzlük cezasıortaya çıkacaktır. GİB tarafından usulsüzlük cezası için kararlaştırılmış ceza ücretleri yıllık olarak değişmektedir ve Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır.