18.05.2022/34

bilgener sirküler 9

Alt Bölge Destekleri ve Bu Desteklerden Yararlanabilecek İlçelerde Yapılan Değişiklik Hakkında

Alt Bölge Destekleri

2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın (Karar) 18/5’inci maddesine göre Kararın (7) numaralı ekinde yer alan yer alan 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ilçenin bulunduğu ilin bir alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden; söz konusu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlar ise bulunduğu ilin iki alt bölgesine sağlanan bölgesel desteklerden yararlanır.

Örneğin, Kastamonu 4’üncü bölgede yer alan bir il olmasına rağmen bu ilin EK-7’de yer alan ilçelerinden biri olması sebebiyle Daday ilçesinde yapılacak bir yatırımda 5’inci bölge desteklerinden yararlanılabilecektir. Yahut 4’üncü bölge illerinden Nevşehir’in Acıgöl Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımda Acıgöl ilçesi EK-7’de yer alan ilçelerden biri olduğu için iki alt bölge olan 6’ncı bölge için sağlanan destekler uygulanacaktır.

Mezkur ekte yer alan 5’inci bölge illerinin ilçelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara 6’ncı bölgeye sağlanan bölgesel destekler uygulanır. Bu ilçelerin organize sanayi bölgelerinde veya endüstri bölgelerinde gerçekleştirilecek yatırımlara ise 6’ncı bölge destekleri, sigorta primi işveren hissesi desteği bölgede geçerli olan süreye iki yıl ilave edilmek, vergi indirimi desteği ise bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına beş puan ilave edilmek suretiyle uygulanır.

Alt Bölge Kapsamında 6’ncı Bölge Desteklerinin Durumu

Diğer taraftan, 2012/3305 sayılı Karara göre 6’ncı bölgede yapılan yatırımlarda; sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmı, tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip on yıl süreyle işveren adına Bakanlık bütçesinden karşılanabilmektedir.

Yine bu bölgede yapılan yatırımlarda; yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilebilmektedir.

Ancak bahse konu alt bölge uygulaması kapsamında 6’ncı bölge desteklerinden yararlanılması durumunda yukarıda bahsedilen sigorta primi desteği ile gelir vergisi stopajı desteğinden yararlanılamayacağı Kararın 18/5’inci maddesinde düzenlenmiştir.

Bununla beraber, 7349 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 23’üncü maddesinde yapılan değişiklikle hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Dolayısıyla 6’ncı bölgede yapılacak yatırımlar için geçerli olan gelir vergisi stopaj desteğinin uygulama alanı kalmamıştır. Buna göre alt bölge uygulaması kapsamında 6’ncı bölge desteklerinden yararlanan yatırımcılar sadece sigorta pirimi işçi hissesi desteğinden yararlanamayacak durumdadırlar.

Alt bölge kapsamında olmayıp fiilen 6’ncı bölgede yapılan yatırımlar için ise sigorta pirimi işçi desteğinden yararlanılabileceği tabiidir.

Alt Bölge Desteklerinden Yararlanabilecek İlçelerde Değişiklik

13.05.2022 tarih ve 31834 sayılı Resmi Gazete’de, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasında Dair Karar yayımlanmıştır. Bu Karar ile bahse konu alt bölge desteğinden yararlanabilecek ilçelerin listesi güncellenmiştir.

Yapılan değişiklik sonrası EK-7’de yer alan ilçelerin güncel listesine buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,
BİLGENER