24.05.2022/35

bilgener sirküler 5

Tevkifat Uygulamasından Kaynaklanan KDV İadelerinde Ödeme Şartı Kaldırıldı

16.02.2021 tarihli ve 31397 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri No:35) 15’inci maddesinde aynı tebliğin (I/C-2.1.5.1.) bölümünün ikinci paragrafında yer alan “şartı aranmaz” ibaresi “şarttır” olarak değiştirilmiştir. Bu düzenleme 01.03.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Daha önce alıcıların tevkif ettikleri KDV’yi beyan etmiş olmalarını yeterli bulurken bu Tebliğ ile 01.03.2021 tarihinden itibaren alıcıların tevkif ettikleri KDV’leri vergi dairelerine ödemiş olmaları şart koşulmuştur.

Fakat ilgili düzenleme hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava konusu edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yazılan 13.05.2022 tarihli ve E-64994458-130[5509-815]-63230 sayılı Genel Yazıda düzenleme için açılan düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması davasında Danıştay Dördüncü Dairesinin 01.02.2022 tarih ve Esas No:2021/2647 sayılı kararı ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Seri No:35) 15’inci maddesinin yürütmesi durdurulduğundan tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartının mükelleften aranmayacağı bilgisi verilmiştir.

Aynı Genel Yazıya göre tevkifat kapsamındaki iade taleplerine ilişkin olarak vergi dairelerince, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin Hazineye intikal edip etmediği hususu araştırılacak ve Hazineye intikal etmediği tespit edilen vergilerin takip ve tahsili bakımından gecikmeksizin işlem yapılacaktır.

Böylece tevkifat kapsamında KDV iade talebinde bulunan satıcılar, yaptıkları tevkifatlı KDV’yi vergi dairesine ödemeyen alıcılar sebebiyle iadelerinde problem yaşamayacaklardır. Ayrıca tevkifat yapılarak beyan edilen fakat ödenmeyen vergiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından takip edilecektir.

Saygılarımızla,
BİLGENER