08.07.2022/52

bilgener sirküler 15

Kredi Sınırlamasına İlişkin BDDK Tarafından Yeni Bir Karar Yayınlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) 24.06.2022 ve 10250 sayılı Kararıyla bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi kullanımlarına ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiş ve konuya ilişkin açıklamalara 27.06.2022 tarih ve 42 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

Bu defa, BDDK tarafından 07.07.2022 tarih ve 10265 sayılı Karar yayınlanmış ve uygulamaya ilişkin yeni açıklama ve düzenlemeler yapılmıştır.

BDDK’nın yeni Kararına dair önemli görülen hususlar aşağıda özetlenmiştir:

– Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin kredi sınırlamasına tabi olup olmadıkları belirlenirken Vergi Usul Kanunu (VUK) ve ilgili düzenlemeleri uyarınca düzenlenerek vergi dairesine sunulmuş olan (geçici vergi dönemleri dahil) en güncel finansal tabloları dikkate alınacaktır.

– Şirketlerin yabancı para (YP) varlığı olarak Altın dahil efektif dövizi, bankalardaki YP mevduatı, Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihraç edilen Eurobond’lar dışında kalan, yurt içi ya da yurt dışı yerleşiklerce YP cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden/hisse senetlerinden oluşan varlıkları, altın veya dövize endeksli ya da bunlara ilişkin endeksleri takip eden borsa yatırım fonlarının katılma payları, yurt dışı yerleşiklerle YP cinsinden yapılan ters repo işlemleri ve bankalar ile gerçekleştirilen swap işlemleri kapsamında spotta TL temin etmek üzere bankalara (altın dahil) döviz olarak verilen YP varlıkları hesaplamalarda dikkate alınacaktır.

– Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketlerin değerlendirmesinde bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenmiş en güncel konsolide finansal tablolar dikkate alınacaktır.

– Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan şirketler için değerlendirme, şirketin yurt dışı bağlı ortaklık ve iştirakleri dahil edilmeden yapılacaktır.

– Konsolidasyona tabi şirketler için YP nakdi varlıkları toplamının hesaplamasında, bu şirketlerin bankalar ve finansal kuruluşlar dışında kalan konsolidasyona tabi yurt içindeki bağlı ortaklıklarının ve iştiraklerinin YP nakdi varlıklarının da hesaplamaya dahil edilecektir.

– Bu çerçevede bir şirketin (ana ortaklık) konsolide finansal tabloları üzerinden bu Karar kapsamında TL kredi kullandırımına uygun olmadığı tespit edilirse yalnızca ana ortaklık için bu Karar kapsamındaki kredi sınırlaması uygulanacak ve ana ortaklığın konsolidasyona tabi diğer bağlı ortaklık ve iştiraklerine kullandırılacak krediler için bu Kararda belirtilen hükümler her bir ortaklık ve iştirak için ayrı ayrı ele alınmak suretiyle kredi sınırlamasına tabi olup olmadıklarının belirlenecektir.

– İlgili mevzuat uyarınca YP cinsinden kredi kullanması mümkün olmayan şirketler, bankaya kredi başvurusunda bulundukları tarihten itibaren 3 aylık dönem içinde;

YP net pozisyon açığı bulunduğunu ve pozisyon açığı tutarını beyan etmeleri şartıyla ve yalnızca başvuru tarihini izleyen 3 aylık dönemdeki söz konusu beyan edilen pozisyon açığı ile sınırlı olmak üzere TL cinsinden nakdi ticari kredi kullandırılabileceklerdir. Bunların YP pozisyon açığını belirten beyanın doğruluğu yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanmak suretiyle teyit edilerek bankaya belgelendirilecektir.

– Bağımsız denetime tabi olduğu halde denetim yükümlülüğü ilk defa 2022 yılı sonunda başlayacak Şirketlerin bu Karar kapsamından muaf tutulacaktır.

– Karar kapsamında TL nakdi ticari kredi kullanabilen şirketlerin beyan ve taahhütleri 30.06.2022 tarihini müteakip her 3 aylık takvim dönemi sonunu izleyen ayın son iş günü akşamına kadar, Kararda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak bu hususlara riayet edildiğini teyit edecek şekilde, bağımsız denetim kuruluşlarınca ya da yeminli mali müşavirlerce (YMM) onaylanarak teyit edilecektir

İlgili BDDK Kararına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER