11.01.2024/10

BilgenerSirküler-10

Nakit Sermaye İndiriminde 2023 Yılı için %52,73 Oranı Esas Alınacaktır

07.04.2015 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine nakit sermaye artışında faiz indirimi eklenmiştir.

Bu hükümle, finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bahse konu maddenin verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu indirim oranının daha yüksek yahut daha düşük uygulanabilmesine ilişkin şartlar belirlenmiştir.

Ayrıca 26.10.2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesine “Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.” hükmü eklenmiştir. 21 Seri Numaralı Tebliğ ile ilgili düzenleme Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “10.6.Sermaye Artırımında İndirim” başlıklı bölümünün sonuna, “Diğer taraftan, nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için söz konusu indirim oranı %75 olarak uygulanacaktır.” şeklinde derç edilmiştir.

5.7.2022 tarih ve 7417 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, indirim düzenlemesindeki süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi ile bu dönemi izleyen 4 hesap dönemi dikkate alınarak sınırlandırılmıştır.  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nin “10.6.3.2. Her bir hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanma” başlıklı alt bölümü, başlığı ile birlikte tamamen değiştirilmiştir. Yeni düzenleme ile söz konusu alt bölüm başlığı “İndirimden beş hesap dönemi boyunca yararlanma” olarak değiştirilmiştir. 

Bu düzenlemede, kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 05.07.2022 tarihinden itibaren yapılacak sermaye arttırımlarında sermaye artışına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap dönemi dahil olmak üzere beş hesap dönemi için ayrı ayrı indirim uygulanacağı bildirilmektedir. Sonraki dönemlerde sermaye azaltımı yapılması durumunda nakit sermaye artışının azaltım yapılan kadarlık kısmı indirim hesaplamasının dışında tutulacaktır. Bununla beraber sermaye azaltımı sonrası dönemlerde sermaye artışına gidilmesi durumunda eğer tebliğde düzenlenen şartlar yerine getiriliyorsa, artırılan bu sermaye tutarı için sermaye artımının yapıldığı döneme bağlı olarak maddede düzenlenen süre dahilinde indirim uygulamasından yararlanılabilir.

Nakit sermaye indiriminin hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç)” faiz oranı kullanmaktadır. TCMB tarafından 2023 yılı için en son açıklanan bahse konu faiz oranı %52,73’tür. Buna göre, 2023 yılı için nakit sermaye artırımı üzerinden hesaplanan faiz İndirimi uygulamasında %52,73 oranı kullanılacaktır.

TCMB tarafından 2023 yılı için en son açıklanan faiz oranına buradan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

BİLGENER