2022 Hesap Dönemi I. Dönem Geçici Vergi Yeniden Değerleme Oranları Hakkında

2022 hesap donemi 1. dönem gecici vergi yeniden degerleme oranlari hakkinda

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlıkça ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yayınlanan 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 59 numaralı sirkülerinde 2022 yılı I. dönem Geçici Vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %33,63 (otuz üç virgül altmış üç) olarak belirlenmiştir.

59 No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirkülerine buradan ulaşabilirsiniz.